• محل برگزاری : تهران
 • تاریخ :8 آبان 1399
 • تاريخ ارسال طرح ها: 29 مهر ماه 1399
 • توضیحات بیشتر

 • محل برگزاری : تهران
 • تاریخ : 29 و 30 آذر ماه 1399
 • تاريخ ارسال طرح ها: 30 مهر ماه 1399
 • توضیحات بیشتر

 • محل برگزاری :به زودی اعلام می شود
 • تاریخ : به زودی اعلام می شود
 • تاريخ ارسال طرح ها: به زودی اعلام می شود
 • توضیحات بیشتر

به زودی اعلام می شود

اهداف برگزاری رویداد

 • شناسایی و استفاده از ظرفیت نخبگان به منظور ارائه راه کارهای نوآورانه جهت حل مسائل مربوط به مناطق کم برخودار کشور
 • شناسایی و ایجاد هم افزایی بین فعالان حلقه های مختلف زنجیره های ارزش اقتصادی مزیت دار در مناطق محروم کشور
 • سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در حلقه های مزیت دار زنجیره های تولید
 • افزایش سهم تولید داخل و تسهیل ورود به بازارهای صادراتی
 • ارائه راهکارهای نوآورانه بمنظور توسعه اشتغال فراگیر با تمرکز بر مناطق روستایی و کم برخوردار کشور